dimarts, 9 d’octubre del 2012

CAL MASSOT ES QUEDA AMB LA FAÇANA

S'estan acabant les obres d'enderroc de l'històric edifici de Cal Massot. De fet ja fa anys que l'immoble presentava ruïna i ara, a instàncies de l'Ajuntament, s'ha instat el propietari a netejar l'espai que amenaçava perill d'esfondrament. Avui, doncs, només es conserva la façana que té un valor arquitectònic, artístic i històric rellevant. Sisquere, les quatre pedres que se serven, es puguin salvar del malaurat final de la resta de castell.